VEILAGET

BAKGRUNN

Holmen og Landøen vel (HLV) etablerte i 2006 et eget veilag (HLVV) for alle de felles adkomstveiene innen velområdet som ikke er kommunens ansvar å vedlikeholde. Disse veiene omtales som vel-veier, og de som har eiendommer som grenser inn til disse veiene, må være medlem av veilaget. I veilagets vedtekter fremgår forpliktelsene til medlemmene, de veiansvarlige og veilagets styre.

Alle som sogner til aktuelle deler av disse veiene, skal være medlem av veilaget HLVV, og alle er forpliktet til å betale kontingent til veilaget. Det fremgår av regnskapet hva pengene benyttes til. Men for alle innen velområdet er det greit å være klar over at f.eks. strøing av vel-veiene er en kostnad som kun dekkes av veilagets medlemmer, selv om alle som benytter veien,nyter godt av at bakken er strødd.

HLV har valgt at styret for vellet også fungerer som styre for veilaget HLVV, og veilagets administrasjons-kostnader er godtgjørelse til HLVs styre for det som de gjør for veilaget. Styret skal bl.a. lede drift av velveiene og utarbeide arbeidsplan for veilaget i tillegg til ordnet regnskap, revisjon og budsjett for kommende år. F

Veiansvarlig for de ulike velveiene skal være styrets kontaktpunkt og holde oversikt over medlemmer eller oppsittere i de ulike velveiene, slik at bl.a. veilaget får krevd inn årsavgiften. Alle medlemmene plikter å betale årlig avgift som er lik for alle, uansett hvor mange i husstanden som benytter veien eller hvor i veien eller hvilken vei du bor i. Dersom medlemmet ikke følger Veilagets vedtekter eller avgiften ikke betales inn, kan styret iverksette misligholdssanksjoner.

Kontingenten er kr 2200,- pr år og faktureres av vellet.

Tilbake til toppen
OVERSIKT OVER VELVEIER


Dalslia 29 31 33 35 38 40
Fekjan 8 10 30
Torstadåsen 26 28a 28b 28c 30a 30b 32 36c 37b 41a 41b 41c 42 43 44a 44b 45 46 49 51a 51b 53 55 58
Ravnsborgveien 10 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Torstadbakken 1 3a 3b 5 7a 7b 9 11 13 15 17 19 21 25
Holmenåsen 1 4 5 8 14a 14b 16a 16b 17 18 20a 20b 21 22 26
Fjellstadveien 5 7a 7b 8 9 10 11 12a 12b 12c 13a 14b 14c 15a 15b 16a 16b 17 18 19 +(Holmengata 9a)
Landøystranda 1 3 4 5 6 8 10 12 13 15 17 +(Landøyveien 67)
Norderhaug 1 2 4 6 8 10 16a 16b 23 24 25 26 27
Nesbukta 21 23 25a 25b 29 31a 31b 33a 33b 35a 37a 37b 37c 39 41 43
Devikrabben 11 13 15 17 19
Hvalsodden 22 23 24 25 27 29 31 33

Tilbake til toppen
KART OVER VELVEIER

KLIKK for interaktivt kart over våre Velveier som er markert med fet grønn farge

Tilbake til toppen
REFLEKSJONER OVER VELVEIER:

Veisjefen liker ikke velveier fordi vi som tilfeldigvis bruker og bor i en velvei må betale ekstra for noe de fleste andre mottar gratis, nemlig alt stell og vedlikehold, snømåking , strøing, kosting. De fleste mottar dette inkludert i kommunale avgifter.

Tilsynelatende noe vilkårlig er noen få av våre mange veier innenfor vellets grenser definert som private. Velveier er alltid private veier. Her har beboerne selv ansvar for veien. Er det mer enn fire hus i en vei sier veiloven at det må dannes et veilag eller alternativt få til en privat enighet som regulerer det samme. I vårt tilfelle ble veilaget stiftet for mange år tilbake, og Holmen og Landøen Vel påtok seg ansvaret for å drifte dette. Man melder seg ikke inn i et veilag, men er automatisk medlem i kraft av å være bruker av en gitt vei. Dette er altså ikke en frivillig ordning, men et lovbestemt påbud. Beboerne er pålagt å danne et veilag. I tilfeller av manglende vilje til deltagelse eller intern uenighet har Jordskifteretten anledning til å komme med pålegg.

Gjennom årene har Asker kommune på gitte vilkår (nokså strenge) overtatt ansvaret for noen av disse veiene. Denne prosessen, i den grad det kan kalles prosess, stoppet dessverre helt opp allerede da det ble snakk om kommunesammenslåing. Røyken hadde bare private veier, og det ville vel bli for «dyrt».

Vi skulle gjerne sett at alle beboerne i kommunen ble likt behandlet, og at alle veiene ble overtatt av kommunen. Men når vi nå en gang har disse veiene får vi, og må vi, gjøre det beste ut av det. Vi i styret innhenter best mulig tilbud på snømåking, strøing og smålapping her og der. For tiden er spleiseprisen på dette kr 2200 per husstand. Dette rekker til drift, men ikke til betydelige fornyelser.

Inntil 2023 har vi mottatt kr 44000 i tilskudd fra kommunen. Vi har fått signaler om at dette ikke vil fortsette etter 2024 og at vi i så fall må dekke dette beløpet selv. Vi i vellet synes hele ordningen virker gammeldags, uryddig og» tullete», og i disse tider, ikke særlig miljøvennlig. Det er nemlig slik nå at forskjellige kontraktører med svære traktorer driver på i samme område. En løfter opp plogen sin der en annen setter den ned. Ukoordinert og lite samfunnsøkonomisk. Vi diskuterer hva som kan gjøres og har ikke gitt helt opp, men som ofte ellers er det enklest å bare betale de kronene det koster. Det kan koste mer enn det smaker å kjempe mot det etablerte. Om noen kjenner seg kallet til innsats på området er det høyst velkomment.

Inntil videre oppfordrer vi alle velvei-beboere til å delta i spleiselaget med en slags glede, og tenke på at vi tross alt får mye for pengene. Deilig å vite at om det faller mer enn 5 cm snø kommer det noen og fikser det, enten det er tidlig eller sent.

Lasse Steen er valgt til ansvarlig for veilaget og kan kontaktes på 91160733 om det er noe som skal rapporteres eller spørres om. Greit med litt tålmodighet på vanskelige vinterdager, men jeg vil gjerne ha melding om helt uteblitt snømåking.

Der er noen strøkasser hist og her langs velveiene. Disse er kun til veiene, ikke til private oppkjørsler på permanent basis.  Oppfordrer til at vi får beskjed om kasser som nærmer seg tomme.
Ha en nydelig vinter med godt feste både på veiene og løypene. Kjør pent overalt.

Hilsen Lasse

Tilbake til toppen
VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VELS VEILAG
1394 Nesbru- Asker kommune

Vedtatt i årsmøte 06.03.2006.

§ 1 Bakgrunn, formål og prinsipper
Når privat vei blir brukt som felles adkomst for flere eiendommer, plikter hver eier, bruker eller den som har bruksrett (heretter kalt Hefter), å holde veien i forsvarlig og brukbar stand. Hefterne utgjør etter vegloven automatisk et veilag, og de kan organisere dette slik de finner det hensiktsmessig.

Holmen og Landøen Vels Veilag (Velveilaget) skal stå for den daglige driften av de private veiene som fremgår av § 2, på de vilkår som fremkommer av disse vedtektene. Velveilaget skal sørge for at veien er i forsvarlig og brukelig stand bl.a. ved å sørge for vedlikehold, brøyting og nødvendig utbedring av veiene. Velveilaget skal også kreve inn avgifter til dekning av Velveilagets utgifter, og søke kommunen om støtte til drift og vedlikehold av veiene.

§ 2 Veier omfattet av Velveilaget
Velveilaget omfatter veistrekningene omtalt vedlegg 1 til vedtektene (nedenfor benevnt “Veiene”).

Hver Vei kan meldes ut av Velveilaget ved flertallsavgjørelse blant de bruksberettigede til den aktuelle veien. I tillegg kan årsmøtet ved flertallsbeslutning beslutte at en Vei ikke lenger skal være med i Velveilaget. Også Velveilagets styre kan, etter forutgående skriftlig varsel, beslutte dette hvis særlige grunner taler for det, f.eks. hvis Veien ikke overholder sine plikter etter disse vedtektene, herunder pliktene som følger av § 3. Et slikt vedtak fra styret må fremlegges for neste årsmøte for godkjenning.

§ 3 Veiansvarlig
Hver Vei skal til enhver tid ha en Veiansvarlig og en Varaveiansvarlig (nedenfor i fellesskap omtalt som “Veiansvarlig”). Hver Vei forestår valg av sin Veiansvarlig ved flertallsbeslutning blant Medlemmene, og skal skriftlig meddele styret hvem som er valgt.

Veiansvarlig har et særskilt ansvar for Veien, og skal herunder:

– være styrets hovedkontaktpunkt mot den enkelte Veien, og har myndighet og fullmakt til å representere den enkelte Veien overfor styret i spørsmål som reguleres av disse vedtektene,

– holde oversikt over hvem som til enhver tid er Medlem iht. § 4og bistå styret med å holde vedlegg 2 til vedtektene oppdatert,

– holde Veiens Medlemmer oppdatert på Velveilagets virksomhet, herunder ved å gi nye Medlemmer kopi av Velveilagets vedtekter, og gjøre Medlemmene oppmerksom på at alternativet til å følge disse er at Veien må organisere et eget, særskilt veilag,

– avholde dugnad for Veien iht. § 17,

– overvåke bruk av veiene iht. § 18,

– melde inn særskilte vedlikeholdsbehov til styret,

– melde inn forslag til tiltak i forbindelse med sommervedlikehold (utbedring av hull i veien o.l.), samt koordinere innsamling av Medlemmenes egenbidrag i forbindelse med slikt vedlikehold,

– ved behov bistå styret med inndrivelse av veiavgift fra de enkelte Medlemmene,

– delta i årsmøter,

– holde styret oppdatert på forhold som vedrører Veien,

– forestå andre oppgaver som pålegges av styret, og følge styrets instrukser om hvordan oppgaver skal utføres.

§ 4 Medlemskap
Alle som eier, leier eller fester tomt, bolig eller fritidsbolig med adkomst via Veiene, eller som eier andel av Veiene, er Medlemmer av Velveilaget, og er bundet av Velveilagets vedtekter.

Som ett Medlem i relasjon til reglene om årsavgift og stemmerett regnes hver juridiske enhet (gnr. og bnr. eller snr., evt. andelslagsnummer) med tilknyttet boenhet. Ved usikkerhet knyttet til hva som skal regnes som ett Medlem avgjøres denne av styret. Hvis styret finner behov for det, kan styret også beslutte at én juridisk enhet skal regnes for å ha flere enn ett Medlem, f.eks. om den juridiske enheten inneholder flere husstander. Hvert Medlem skal til enhver tid ha én kontaktperson, og må påse at Veiansvarlige er orientert om hvem dette er og at dette også fremgår av vedlegg 2.

En oversikt over Velveilagets Medlemmer med Veiansvarlige for den enkelte Vei utgjør vedlegg 2 til vedtektene. Denne holdes løpende oppdatert av styret i samarbeid med Veiansvarlige.

Medlemskapet følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. Om styret finner dette ønskelig, for eksempel ved langtidsutleie, kan styret holde brukeren av eiendommen ansvarlig for avgifter.

Dersom en eiendom blir delt, og den fradelte parsellen sokner til Veien, blir også den nye parsellen Medlem i Velveilaget.

Som nye medlemmer kan etter søknad tas opp andre eiendommer i området og andre som Velveilaget er interessert i å ha som medlemmer. Søknad sendes Velveilagets styre. Nytt medlem etter dette ledd må godkjennes av Velveilagets årsmøte.

Velveilagets Medlemmer forutsettes å betale medlemskontingent til Holmen og Landøen Vel, dog slik at unnlatt betaling ikke regnes som mislighold av disse vedtektene.

§ 5 Regnskaps- og arbeidsår
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret.

§ 6 Innkalling til årsmøte
Årsmøtet kalles inn av styret. Senest to uker før årsmøtet skal styret sende melding til Medlemmene om dag, dato, sted og klokkeslett for årsmøtet. Innkallingen skal også inneholde saksliste, styrets årsberetning, regnskap, budsjettforslag samt forslag som er kommet inn. Ved vedtektsendring skal hovedinnholdet i den nye vedtekten gjengis i innkallingen. Årsmøtet kan ikke treffe bindende beslutninger i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

Forslag fra Medlemmene må være mottatt av styret før 15. januar for å bli votert over på årsmøtet. Styret skal bekrefte mottaket av forslag.

§ 7 Ordinært årsmøte
Årsmøtet er Velveilagets overordnede organ.

Ordinært årsmøte holdes en gang hvert år innen utløpet av mars, straks etter Holmen og Landøens Vels generalforsamling. Bare Medlemmer i Velveilaget har møte- og stemmerett på årsmøtet.

Medlemmene kan bare stemme ved personlig fremmøte. Årsmøtet er vedtaksdyktig uansett antall møtende.

Årsmøtet skal treffe beslutninger i følgende saker:

1. Velge ordstyrer.

2. Velge protokollfører.

3. Godkjenne innkallingen, fullmakter og saksliste.

4. Velge to personer som sammen med styrets leder skal underskrive protokollen.

5. Behandle årsmeldingen fra styret.

6. Behandle arbeidsplan.

7. Behandle revidert regnskap og budsjettforslag.

8. Fastsette medlemsavgiftens størrelse samt eventuelle andre avgifter.

9. Fastsette godtgjørelse til styret.

10. Behandle innkomne saker.

11. Velge styreleder. Velge styremedlemmer og vararepresentanter som står på valg.

12. Velge 2 revisorer.

13. Velge valgkomité.

14. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

Det skal føres protokoll for årsmøtet. Protokollen skal underskrives av styrelederen og to av medlemmene som er valgt på møtet.

§ 8 Avstemming
Hvert Medlem iht. § 4andre ledd har én stemme. Uenighet om hvem som stemmer for en eiendom avgjøres av årsmøtets ordstyrer.

For andre beslutninger enn vedtektsendringer treffer årsmøtet beslutning med alminnelig flertall (mer enn 50 % av de avgitte stemmer fra de fremmøtte). Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Avstemming skal skje skriftlig dersom et av de fremmøtte Medlemmene krever det. Ved skriftlig valg anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst 20 Medlemmer forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som kravet om slikt årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes snarest mulig og innen fire uker etter at skriftlig krav om dette er fremsatt for styret. Reglene om ordinært årsmøte gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 10 Styret
Årsmøtet skal velge et styre for Velveilaget.

§ 11 Styrets sammensetning
Årsmøtet i Velveilaget kan bestemme at styret for Velveilaget skal være det samme som styret i Holmen og Landøen Vel, forutsatt at dette styret ikke har reservert seg mot å utgjøre styret i Velveilaget.

Hvis årsmøtet ikke treffer slik beslutning som nevnt i første ledd skal styret ha fire medlemmer og tre vararepresentanter.

Styreleder velges hvert år. De øvrige representantene blir valgt for to år av gangen. Etter det første året er to av styremedlemmene på valg. Dersom ikke to av styremedlemmene stiller styreplassen til rådighet, treffes avgjørelse ved loddtrekning.

Styret i Holmen og Landøen Vel har møterett på Velveilagets styremøter. Innkallingen til Velveilagets styremøter skal også sendes til styrelederen i Holmen og Landøen Vel. Holmen og Landøen Vel kan, når det anses å være nødvendig, innkalle styrerepresentant fra Velveilaget til sine styremøter.

§ 12 Styrets oppgaver
Etter retningslinjer gitt av årsmøtet, skal styret:

· Forberede, kalle inn til og arrangere årsmøte

· Sørge for ordnet regnskap og revisjon

· Utarbeide forslag til budsjett for Velveilaget

· Utarbeide forslag til arbeidsplan for Velveilaget

· Lede driften av Veiene, føre tilsyn med arbeid mv. i overensstemmelse med vedtektene, vedtak på årsmøte og godkjent budsjett og arbeidsplan

· Prioritere bruken av Veilagets midler i forhold til de enkelte Veienes behov

· Overvåke bruken av Veiene ved å føre nødvendig tilsyn med Veisjefene og sikre Velveilagets interesser overfor kommunen, herunder ved å påse at kommunalt godkjente gravearbeider forelegges Velveilaget

· Sette i gang mindre arbeid som må gjøres for å hindre eller reparere skader på veiene

· Gjøre innkjøp av utstyr eller tjenester som er nødvendig for gjennomføringen av styrets oppgaver

· Hindre ufornuftig bruk av Veiene ved å regulere eller stoppe kjøring i kortere eller lengre tid, som for eksempel ved teleløsning og i regnperioder

· Avgjøre spørsmål fra andre personer, foreninger mv. om bruk av Veiene

· Kreve innbetaling av avgifter og eventuelt tvangsinndrive disse, eventuelt ved bruk av faktoringselskap e.l.

· Sette i verk misligholdssanksjoner etter vedtektene §18

· Tvangsinndrive krav i medhold til veiloven §59 dersom dette er i Velveilagets interesse

· Gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret

· Sette bort oppgaver til Veiansvarlige, forretningsfører eller andre og gi nødvendige instrukser om hvordan oppgavene skal utføres

Regnskap og budsjettforslag skal foreligge i tide til at dette kan brukes som grunnlag for søknad om eventuelle bevilgninger m.v. og senest innen 1. februar hvert år.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av minst to av styrets medlemmer. Protokollen skal være tilgjengelig for alle Medlemmer i Velveilaget. Protokollen skal også oversendes styret i Holmen og Landøen Vel.

§ 13 Avstemming
Styret er vedtaksdyktig når minst to av styrets medlemmer er tilstede.

Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Når bare to av styrets medlemmer er tilstede, treffes beslutning bare ved enstemmighet.

§ 14 Styrelederens kompetanse
Styrelederen kan treffe beslutning alene i saker av mindre betydning eller saker som må behandles raskt. Styrelederen skal holde styret underrettet om slike avgjørelser.

§ 15 Veiavgift
Hvert Medlem er pliktig til å betale årlig avgift til Velveilaget iht. tilsendt giro.

Avgiften fastsettes av årsmøtet på bakgrunn av påløpte og fremtidige utgifter Velveilaget har hatt eller vil ha til forvaltning av veiene, herunder ekstraordinært vedlikehold, utbedringer eller lignende, og til administrasjon.

Velveilagets styre kan ved behov vedta ekstraordinære avgifter.

§ 16 Særavgift for ekstraordinær bruk av veien
Dersom et Medlem har behov for å bruke veiene i strid med vedtektene, eller i strid med pålegg fra årsmøte, eller fra styret, kan styret gi dispensasjon til slik bruk, eventuelt mot en særlig avgift, jf. §17.

§ 17 Dugnadsplikt
Medlemmene er pliktig til å delta på dugnader som styret eller Veiansvarlige innkaller til. Slik innkalling må være sendt til Medlemmene senest to uker før dugnaden skal skje.

Medlemmer som ikke møter på dugnad kan pålegges å betale en dugnadsavgift til Velveilaget. Denne fastsettes av styret eller Veiansvarlige fra gang til gang.

§ 18 Bruk av Veiene
Transport må ikke skje når det kan være fare for skade på veibane, stikkrenner eller grøfter.

Ved bygging av bolig/hytte, utvidelse av eksisterende bebyggelse, større rehabiliterings og/eller anleggsarbeid, skal eier av medlemseiendom i Velveilaget melde fra om dette til Veiansvarlige. Det skal foretas befaring av veien(e) før og etter arbeidet igangsettes og når arbeidet er ferdig.

Før arbeid igangsettes betales det inn et depositum fastsatt etter styrets, eventuelt Veiansvarliges, skjønn.

For å forebygge mulige tvister, er det en fordel at veien(e) fotograferes ved befaringene før og etter arbeidene. Både utbygger og Veiansvarlige, eventuelt representant for styret, skal være tilstede ved befaringen. Slitasje og eventuelle skader på veien(e) utbedres og dekkes av utbygger. Er kostnadene mindre enn depositumet, refunderes det overskytende til utbygger.

§ 19 Sanksjoner ved Medlemmers mislighold
For det tilfelle at noen av Velveilagets Medlemmer misligholder lagets vedtekter eller pålegg fra årsmøtet, styret eller Veiansvarlige, f.eks. ved ikke å betale avgiften, kan styret iverksette misligholdssanksjoner. Styret kan bl.a. ilegge Medlemmet ekstraordinær avgift/ “bot” og tvangsinndrive denne.

§ 20 Ansvar for skade på veiene
Medlemmer og andre som bruker veiene er personlig ansvarlig for skader de påfører veiene.

Dersom slike skader ikke blir tilfredsstillende utbedret innen rimelig tid eller innen en frist som er gitt av styret, kan styret sørge for utført utbedring for Medlemmets/brukerens regning.

§ 21 Utmelding
Medlemmer har ikke adgang til å melde seg ut av Velveilaget. De enkelte Veiene kan meldes ut iht. § 2.

§ 22 Endringer i vedtektene
Årsmøtet kan endre disse vedtektene ved 2/3 flertall av de fremmøtte.

§ 23 Forholdet til veiloven
Veiloven av 21. juni 1963 nr. 23 supplerer og utfyller disse vedtektene. Ved eventuell motstrid går vedtektene foran veiloven.

§ 24 Forhold til Holmen og Landøens Vels tidligere forvaltning av veiene
Holmen og Landøens Vels Veilag overtar etter sin stiftelse alle de oppgaver og plikter som Holmen og Landøen Vel tidligere har hatt i tilknytning til forvaltning av Veiene. Ved eventuell oppløsning/nedleggelse av Velveilaget, tilfaller Velveilagets midler Holmen og Landøen Vel.

Nesbru, 06.03.2006

Relaterte filer (Velveier i Holmen og Landøen Vel)
Arvid Andresens vei Gartnerveien 6 – 9 (gren mot Dalslia) Dalslia 29, 31, 33, 35,38,40 Devikrabben 11-32 Devikveien Fekjan 8-16, 30 Fjellstadveien Holmenåsen Hvalsbakken Hvalsodden Landøystranda Langkroken, 20-28 (indre del) Nesbukta 23,35,37A,39,41 Nesbukta 21,25,29,31,33 Norderhaug Ravnsborgveien 16-36 Torstadbakken1-21, 25 Torstadåsen 41-55 Torstadåsen 42-46 Torstadåsen 28-40

Kriterier for kommunal overtakelse av velveier
Kriterierier som må være oppfylt om veien i det hele tatt skal vurderes overtatt (minst 100 meter, minst 5 boliger, åpen for alminnelig ferdsel, må kunne utløse boligbygging, må ha en viss standard (B2-standard))

Kriterier for kommunal overtakelse av velveier
Kriterierier som må være oppfylt om veien i det hele tatt skal vurderes overtatt (minst 100 meter, minst 5 boliger, åpen for alminnelig ferdsel, må kunne utløse boligbygging, må ha en viss standard (B2-standard))
Kat.1: Veier med 3,0 m asfaltert kjørebane, snuplass og bra sideanlegg. Veiene bør kunne overtas uten nevneverdige problemer. Skoleveier generelt
Kat.2: Veier med 3,0 m bredde, blandet asfalt/grus hvor grusdelen er betegnet som god grusvei og kun må avrettes før asfaltering. Det må påregnes grøfting på enn side. Veien kan mangle snuplass som må opparbeides. Asfalterte veier uten snuplass og med manglende grøftearealer plasseres i denne gruppa
Kat.3: God grusvei. Veier med 3,0 m bredde og jevnt/stabilt grusdekke uten vesentlige teleproblemer. Med eller uten snuplass. Grøfting på en side må påregnes.
Kat.4: Dårlig/meget dårlig grusvei. Behov for større investeringer som masseutskifting, asfaltering, omfattende grøfting, bygge snuplasser.
Asfalterte veier og grusveier som er trange, kostbare og problematiske å oppgradere/utvide og utbedre, plasseres også i denne kategorien
Kat.5: Veier hvor det foreligger en reguleringsplan. Det er da enten slik at kommunen skal overta veien så snart den er ferdig oppgradert, eller det er ferdig bestemt at veien ikke blir overtatt. Disse veiene vurderes altså ikke nå.

Skrevet av Erik Syrstad; Publisert: Nov 10, 2006 2:41 PM (sist endret: Nov 10, 2006)

Tilbake til toppen