PLAN- OG BYGGESAKER

Byggesaker/Reguleringssaker

Holmen og Landøen vel er høringsinstans for utbygging og reguleringsplaner. Dessverre har det vært slik at kommunen stadig gir dispensasjoner fra egne reguleringsbestemmelser, noe som ofte medfører misnøye og frustrasjon for allerede eksisterende bebyggelse. Vellet sier klart og tydelig fra om hva vi synes om den enkelte byggesak. Vårt prinsipp er bl a at rekkefølgebestemmelsene skal følges, samt kommunens egne planer for arealutnyttelse.

Her finner du informasjon om den nye kommuneplanen:  Ny kommuneplan for Asker kommune 2022 – 2034 | Asker kommune

Du finner informasjon om pågående regulering- og byggesaker ved å følge denne lenken: Innsyn – byggesak (innsynsportal.no). Her kan du oppgi hva du vil søke på under ENKELT SØK, f.eks. Torstadåsen 58, Ravnsborg, Landøyveien 5.

Politisk kontakt: Berit Hovland, Ingar Koren

Om det kommer opp politiske budskap som griper inn i innbyggernes hverdag, er vi opptatt av å fange opp dette. Vi vil internt diskutere om dette er noe Vellet kan bidra aktivt med for å påvirke.