OM OSS

OVERSIKT

Holmen og Landøen Vel er en upolitisk forening. Enhver huseier, tomteeier og leieboer i foreningens distrikt har rett til å være medlem. Det er ca 900 husstander innenfor vellet sitt område.  Vi sender et informasjonskort med link til VelMent 4 ganger i året til alle husstander i vellet.

Området for Holmen og Landøen vel
Hvalsbekken fra sjøens grenser til Slemmestadveien, Slemmestadveien – Reistadveien – Drammensveien – Holmengata – Brusetsvingen – Kirkeveien – Torstadåsen – Holmen Skole – Drammensveien – Neselva – Fekjan – Landøyveien – Nesbuktveien og sjøområdet utenfor.

Distriktet omfatter også de eiendommer som naturlig sogner til nevnte veier. Styret kan godkjenne søknad om medlemskap fra søker utenfor distriktet når vedkommende har tilknytning til foreningen.

Vellet skal arbeide for å fremme medlemmenes felles interesser i distriktet. Foreningen skal samarbeide med omliggende distrikters velforeninger og andre institusjoner i saker som har intereesse.

Tilbake til toppen

 
KART OVER VELOMRÅDET

KLIKK for kart over Holmen og Landøen Vel sitt område

Tilbake til toppen

 
REFERATER

2024.

2023:

2022:

 

Tilbake til toppen

 
STYRET OG KONTAKTINFORMASJON

Mail til vellet: holmenlv@gmail.com

Styreleder:
Lars Blomdal: lars1blomdal@gmail.com

Styret:
Vibeke Placht: vibekeplacht@me.com
Lasse Steen: lasse@steenshotel.no
Jorun Dahl Hatlebakk: jorunndh@hotmail.no
Marius Mithassel: marius@mithassel.no
Berit Hovland: berithovland@gmail.com
Knut Sæberg: ksaeberg@yahoo.no

Varamedlemmer:
Tore Jakobsen: 2rejak@gmail.com
Arve Måøy: arvemaoy@online.no
Fredrik Michaelsen: fmm@privatmegleren.no

Revisorer:
Øystein Fjeldstad: odfjeldstad@icloud.com

Valgkomite:
Kåre Kurås: kaare@togh.no

Tilbake til toppen

 
VEDTEKTER FOR HOLMEN OG LANDØEN VEL
1394 Nesbru- Asker kommune

Vedtekter.
Stiftet 24. oktober 1912
Vedtatt på ordinær generalforsamling 30. januar 1964
Endret på ordinær generalforsamling 29. februar 1968
Endret på ordinær generalforsamling 3. mars 2003
Endret på ordinær generalforsamling 16. februar 2009
Endret på ordinær generalforsamling 14. februar 2011 (bl.a. navneendring til “årsmøte” og redaksjonelle endringer)

§ 1 Medlemskap og område
Holmen og Landøen Vel (nedenfor benevnt “foreningen” eller “vellet”) er en upolitisk forening. Enhver huseier, tomteeier og leieboer i foreningens distrikt har rett til å være medlem.

Distriktets grenser er:
Hvalsbekken fra sjøens grenser til Slemmestadveien, Slemmestadveien – Reistadveien – Drammensveien – Holmengata – Brusetsvingen – Kirkeveien –
Torstadåsen – Holmen Skole – Drammensveien – Neselva – Fekjan – Landøyveien – Nesbuktveien og sjøområdet utenfor. Distriktet omfatter også de eiendommer som naturlig sogner til nevnte veier. Styret kan godkjenne søknad om medlemskap fra søker utenfor distriktet når vedkommende har tilknytning til foreningen.

§ 2 Formål
Foreningen skal arbeide for å fremme medlemmenes felles interesser i distriktet. Foreningen skal samarbeide med omliggende distrikters velforeninger og andre institusjoner i saker som har interesse.

§ 3 Kontingenten
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.

§ 4 Regnskaps- og arbeidsår
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret.

§ 5 Innkalling til årsmøte (generalforsamling)
Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes en gang hvert år innen utløpet av mars.

Årsmøte kalles inn av styret. Senest to uker før årsmøtet skal styret sende melding til medlemmene om dag, dato, sted og klokkeslett for årsmøtet. Innkallingen skal også inneholde saksliste, styrets årsberetning, regnskap, budsjettforslag samt forslag som er kommet inn. Ved vedtektsendring skal hovedinnholdet i den nye vedtekten gjengis i innkallingen. Årsmøtet kan ikke treffe bindende beslutninger i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

Forslag fra medlemmene til behandling på årsmøtet må være mottatt av styret før 15. januar. Styret kan la være å fremlegge for årsmøtet senere innkomne forslag. Styret skal bekrefte mottaket av forslag.

§ 6 Årsmøtet (generalforsamlingen)
Årsmøtet er vedtaksdyktig uansett antall møtende.

Årsmøtet skal treffe beslutninger i følgende saker (dagsorden):

1. Velge ordstyrer.
2. Velge protokollfører.
3. Godkjenne innkallingen og saksliste.
4. Velge to personer som sammen med styrets leder skal underskrive protokollen.
5. Behandle årsberetningen fra styret.
6. Behandle revidert regnskap, budsjettforslag og revisors merknader.
7. Fastsette medlemskontingentens størrelse.
8. Fastsette godtgjørelse til styret.
9. Behandle innkomne forslag.
10. Velge styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.
11. Velge 2 revisorer.
12. Velge 3 medlemmer til valgkomité.
13. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

Det skal føres protokoll for årsmøtet. Protokollen skal underskrives av styrelederen og to av medlemmene som er valgt på møtet.

§ 7 Avstemming
Medlemmene kan bare stemme ved personlig fremmøte. Hvert medlem som har betalt kontingent for siste regnskapsår samt nye medlemmer som har betalt kontingent for inneværende regnskapsår har stemmerett. Hos ektepar og i samboerforhold har begge stemmerett. Eventuell uenighet om stemmerett avgjøres med endelig virkning av årsmøtets ordstyrer.

Årsmøtet treffer beslutning med alminnelig flertall (mer enn 50 % av de avgitte stemmer fra de fremmøtte). Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har styrets (avtroppende) leder dobbeltstemme. Om styreleder ikke er tilstede har årsmøtets ordstyrer dobbeltstemme.

Avstemming skal skje skriftlig dersom ordstyreren eller et av de fremmøtte medlemmene krever det. Ved skriftlig valg anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling (“ekstraordinært årsmøte”)
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når styret eller minst 20 medlemmer krever det. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle den eller de saker som kravet om slik generalforsamling omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes snarest mulig og innen fire uker etter at skriftlig krav om dette er fremsatt for styret iht. første punktum. Reglene om ordinært årsmøte gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 9 Styrets sammensetning, intern arbeidsdeling m.v.
Årsmøtet skal velge et styre for vellet. Styret består av styrets leder, 6 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Styreleder velges av årsmøtet og har en funksjonstid på ett år. Også varamedlemmene velges årlig. De øvrige representantene blir valgt for to år av gangen, hvorav tre av medlemmene velges hvert år. Dersom et styremedlem trer ut før funksjonstiden utløper velger styret et varamedlem til å ta dette styremedlemmets plass frem til neste årsmøte.

Med unntak av styreleder konstituerer styret seg selv. Styret utpeker normalt en sekretær, en kasserer og en veisjef eller slik arbeidsdeling styret ellers måtte anse formålstjenlig.

Styret i vellet vil også kunne velges som styre i Holmen og Landøen Vels Veilag iht. sistnevntes vedtekter. Styremedlemmer som velges i vellets årsmøte anses også å ha samtykket til å være styremedlemmer i veilaget. Dersom vellets styre ikke skal stå til disposisjon til å velges som styre i veilaget skal dette anmerkes i årsmøtevedtaket. Det skal i så fall også klargjøres hvilke konkrete styremedlemmer som motsetter seg å være styremedlem i veilaget.

§ 10 Styrets oppgaver mv.
Styret skal administrere foreningen og fremme dens formål etter disse vedtekter og de beslutninger som er fattet av årsmøte.

Etter retningslinjer gitt av årsmøtet ligger det under styret å:
1. Forberede, kalle inn til og arrangere årsmøte.
2. Sørge for ordnet regnskap og revisjon.
3. Utarbeide forslag til budsjett.
4. Gjøre innkjøp av utstyr eller tjenester som er nødvendig for gjennomføringen av styrets oppgaver.
5. Koordinere sitt arbeid med Holmen og Landøen Vels Veilag.
6. Gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret.
7. Sette bort oppgaver til andre og gi nødvendige instrukser om hvordan oppgavene skal utføres

Regnskap og budsjettforslag skal være klart innen 1. februar hvert år.

Styret skal føre protokoll over alle møter som skal signeres av minst to medlemmer. Styret skal også sørge for et velordnet arkiv.

Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet.

Foreningens kontante midler skal settes på bankkonto/ postgirokonto som disponeres av styrets leder og kassereren. Dersom én av disse har foretatt en disposisjon skal denne straks forelegges den annen for godkjenning.

§ 11 Møter, avstemming m.v.
Styremøter avholdes når styreleder finner det nødvendig eller når minst to medlemmer av styret forlanger det. Det skal innkalles til styremøter i god tid. Normalt bør det legges halvårlige møteplaner.

Er et styremedlem forhindret fra å møte skal han melde fra til styrets leder i god tid.

Styret er vedtaksdyktig når minst fem av styrets medlemmer er tilstede. I saker som haster er styret vedtaksdyktig hvor tre medlemmer er tilstede.

Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 12 Styrelederens kompetanse
Styrelederen kan treffe beslutning alene i saker av mindre betydning eller saker som må behandles raskt. Styrelederen skal holde styret underrettet om slike avgjørelser.

§ 13 Øvrige valg
Generalforsamlingen velger hvert år to revisorer og tre medlemmer til valgkomité. Revisorene og valgkomitémedlemmene vil også ha tilsvarende funksjon i Holmen og Landøen Vels Veilag.

§ 14 Valgkomitéens oppgaver
Valgkomiéen skal finne frem egnede medlemmer og varamedlemmer til styre, til revisjon og til valgkomitéen. Valgkomitéens innstilling bør normalt forelegges sittende styre til orientering i siste styremøte hvert kalenderår. Valgkomitéen må gjøre aktuelle kandidater spesielt oppmerksom på at rollen som styremedlem i vellet normalt også medfører rolle som styremedlem i veilaget, jf. § 9.

§ 15 Revisorenes oppgaver
Revisorene skal kontrollere vellets årsregnskaper og gi sine merknader til disse.

§ 16 Oppløsning
Forlanges foreningen oppløst, må dette fremmes på ordinært årsmøte. Beslutning om oppløsning krever da 2/3 flertall. Beslutningen må gjentas på ekstraordinær generalforsamling, og det kreves da alminnelig flertall for at beslutningen skal være gyldig. Hvis foreningen blir oppløst, skal dens aktiva anvendes til veldedige formål innen distriktet etter forslag som ved votering får alminnelig flertall.

Nesbru, 14.02.2011

Tilbake til toppen