BYGGE- OG REGULERINGSSAKER

Vellet følger med i pågående reguleringssaker og planer for utbygging i regionen. Det har ikke vært noen store nye saker i år, men vi kontaktes stadig for oppfølging av enkeltsaker som berører vellets medlemmer.

I forbindelse med bygging av blokker i Landøyveien 5 er det viktig at rekkefølgekrav om at oppføring ikke finne sted før tilfredsstillende skole- og barnehagekapasitet er dokumentert følges. Kapasitet til Mellom-Nes barneskole er nå sprengt. Det gjøres nå en midlertidig utvidelsen av Mellom-Nes skole som skal dekke inn for utbyggingen i Nesbukta. I tillegg jobbes videre med å finne en permanent løsning for utvidelse av Mellom-Nes skole. Vi mener det er den permanente løsningen som skal utløse rekkefølgekravene for Landøyveien 5 og følger opp dette.

Ønsker du lese mer om Askers kommuneplan, følg lenken:  Ny kommuneplan for Asker kommune 2022 – 2034 | Asker kommune

Du finner informasjon om pågående regulering- og byggesaker ved å følge denne lenken: Innsyn – byggesak (innsynsportal.no). Her kan du oppgi hva du vil søke på under ENKELT SØK, f.eks. Torstadåsen 58, Ravnsborg, Landøyveien 5.

Om det kommer opp politiske budskap som griper inn i innbyggernes hverdag, er vi opptatt av å fange opp dette. Vi vil internt diskutere om dette er noe Vellet kan bidra aktivt med for å påvirke.

Berit Clausen Hovland er hovedkontakt for oppfølging av bygge- og reguleringssaker.