Avholdt årsmøte og årsberetning torsdag 13.04.23, kl 19:00

Til behandling på årsmøtet står følgende:

1. Valg av ordstyrer
2. valg av protokollfører
3. Godkjenning av innkalling og saksliste

Agenda

● Behandle årsberetning fra styret
● Behandle revidert regnskap og budsjettforslag
● Fastsette medlemsavgift samt evnt andre utgifter
● Fastsette styregodtgjørelse
● Behandle innkomne saker
● Valg av styreleder, styremedlemmer vararepresentanter, 2 revisorer og valgkomite
● Styrets årsberetning, regnskap, budsjettforslag
● Foredrag med Anders Rognlien fra Yara om nitrogenets påvirkning på miljøet og hvilke grep som tas for å balansere mellom krav til produksjon hos bøndene og kontroll av utslipp i naturen og fjorden

Årsberetning for HLV

På årsmøtet i 2022 ble det valgt inn 3 nye representanter i styret. Det nye styrets sammensetning er:
Lars Blomdal, Styreleder (ny)
Ingar Koren, Styremedlem, Sekretær
Lasse Steen, Styremedlem. Veisjef Veilaget.
Jorun Dahl Hatlebakk, Styremedlem
Petter Buran, Styremedlem, Kasserer
Anders Bakke, Styremedlem (ny)
Berit Hovland, Styremedlem
Lise Løvstad Christiansen, Vara (ny)
Sandro Padoin, Vara
Tore Hansen, Vara
Øystein Fjeldstad, Revisor
Lasse Høylund, Revisor
Kåre Kurås, Valgkomite
Øystein Fjeldstad, Valgkomite

Styrets store bekymring i år er at antall betalende medlemmer har gått dramatisk ned. Det er bare registrert 120 betalende i løpet av 2022 av over 900 husstander som hører til vellet. Med tanke på den fantastiske oppslutning på Nyttårsfeiringen på Holmenskjæret, på gjennomføring av RUSKEN der vi gratis henter hageavfall for vellets medlemmer og at veilaget alene har nesten 150 betalende medlemmer hadde vi i styret håpet at flere vil støtte opp om fellesskapet og betale årskontingenten på 300 kroner for 2023!

Vi tror dette skyldes flere faktorer og styret vil jobber aktivt i 2023 med flere tiltak, inkludert å øke synligheten av vellet og hvilke aktiviteter vi jobber med, flere utgivelser av VelMent, relevant oppdatering på våre nye hjemmesider og FB-siden og engasjement i saker som angår alle som bor innenfor vellet.

Saker behandlet i 2022:

Sponsing. Vi får henvendelser fra lag og foreninger om sponsorering av deres aktiviteter. Vellet har ingen eksisterende policy for dette og vil sette opp egne retningslinjer for dette i fremtiden. På bakgrunn av vellets økonomi har vi så langt valgt å avstår fra å gi støtte.

Reguleringssaker. Vellet følger med i pågående reguleringssaker og planer for utbygging i regionen. Det har ikke noen store nye saker i år, men vi kontaktes stadig for oppfølging av enkeltsaker som berører vellets medlemmer. I forbindelse med bygging av blokker i Landøyveien 5 er det viktig at rekkefølgekrav om at oppføring ikke finne sted før tilfredsstillende skole- og barnehagekapasitet er dokumentert følges. Kapasitet til Mellom-Nes barneskole er nå sprengt. Det gjøres nå en midlertidig utvidelsen av Mellom-Nes skole som skal dekke inn for utbyggingen i Nesbukta. I tillegg jobbes videre med å finne en permanent løsning for utvidelse av Mellom-Nes skole. Vi mener det er den permanente løsningen som skal utløse rekkefølgekravene for Landøyveien 5 og følger opp dette.
Berit Clausen Hovland er hovedkontakt for oppfølging av bygge- og reguleringssaker.

Hjemmesider. De gamle hjemmesidene var laget med teknologi som ikke lenger kunne vedlikeholdes og noe måtte gjøres. Videre var det sider med informasjon som enten var gått ut på dato, inneholdt feil eller var ufullstendige mht innhold eller ikke lenger relevant. Styret har investert i ny plattform, ny layout og nytt innhold og vi håper dette gir enklere tilgang for vellets medlemmer. Relevant historisk innhold fra de gamle hjemmesidene er hentet ut og lagret. Lise Christensen har tatt ansvaret for implementering og vedlikehold av de nye hjemmesidene med støtte fra Jorunn Hatlebakk.

Vel-Ment. Papirutgaven kom bare ut to ganger i fjor. Hovedårsaken var lansering av nye hjemmesider som ble en mer tidkrevende jobb og tok lengre tid enn planlagt. Vi måtte vente med å gi ut VelMent til nye sider var tilgjengelige tett oppunder jul i 2022. Målet i år er at vi i år gir ut minst 3 utgaver og der utfyllende informasjon legges ut på hjemmesidene. (bruk QR kode i VelMent).

Miljø. Det er en rekke stier og gangveier i vellet, og flere av disse er svært dårlig vedlikeholdt og farlige/ubrukelige i deler av sesongen pga snø og is. Styret har sendt søknad til kommunen om hjelp til utbedring og har som en start valgt ut to stier mellom Bloksbergstien og Nesbukta. Foreløpig tilbakemelding er at Samferdsel har fått kuttet 10 MNOK i budsjettet for 2023 så det blir interessant å se hva vi får av tilbakemelding.

Sonja Stranden. Dette er et stort fellesområde som vellet har en løpende dialog med kommunen om. Det opprinnelige forslaget til opparbeiding av arealene ble avvist av kommunen pga krav til universell utforming av en baderampe. Vellets tilbakemelding til kommunen har vært å komme i gang med lavterskel-løsninger som å sette ut “camping-benker”, rydde deler av stranden og utsetting av griller som på Holmenskjæret. (fig.: Skisse til utvikling av Sonjastranden, men som ikke er godkjent )

Holmenskjæret. Vellet har vært en vesentlig pådriver for utvikling av området i alle år, både som sponsor og som meningsbærer for hvordan utforming kan gjøres for at flest mulig har glede av dette området. Vellet har i møte med kommunen fremmet våre ideer vedrørende fremtidig utforming ettersom det ligger et forslag om midler fra utbygger i Landøyveien 5. Disse vil utløses når det foreligger endelig byggetillatelse.

Rusken. Denne ble gjennomført for første gang siden pandemien og var en ubetinget suksess. Det var tydelig at det hadde hopet seg opp med hageavfall siden føre Covid for vi hentet ca 50% mer i 2022 enn i siste året før pandemien. Vellet har bestemt at årets RUSKEN gjennomføres rett over pinse onsdag 3. mai. RUSKEN er en stor investering for vellet, og i år må alle skrive navn og adresse på RUSKEN lappen så vi kan at man har betalt vel-avgiften.

Nyttårsfeiring. Etter et par år uten nyttårsfeiringen på Homenskjæret ble det i år gjort et skikkelig løft for å ta tilbake denne tradisjonen. Det er særlig Lasse Steen som godt hjulpet av Tore Hansen har gjort alle forberedelsene og rigget opp med bål og benker, kjøpt inn ved, gløgg og pepperkaker og arrangert med innkjøp og forsvarlig oppskytning av fyrverkerier. Etter oppmøtet å dømme er dette en svært populær aktivitet og vi gleder oss over at mange hundre voksne og barn var med å feire slutten på 2022 og starten på 2023 og at noen tok utfordringen med et bad! Styret ønsker at flere kan hjelpe til i 2023 sånn at enda flere kan få være med på folkefesten, og vi inviterer nye ildsjeler til å hjelpe til når året 2023 tar slutt!

Valg
To i styret har valgt å gi plass til nye ildsjeler, og vi gleder oss over de to nye kandidatene som har sagt seg villige til å stille til valg. Disse er Knut Sæberg og Tore Jakobsen som vil erstatte henholdsvis dagens kasserer Petter Buran og sekretær Ingar Koren. Forslaget til nytt styre og støttefunksjoner er da:

Økonomi:
Det har vært en dramatisk nedgang i antallet betalende medlemmer til vellet. Av over 900 boenheter har bare 120 betalt velavgiften for 2022. Dersom trenden fortsetter har styret to valg; Enten å avvikle vellet eller å motivere for å få flere betalende vel-medlemmer. Vi velger selvfølgelig å tro at vi skal klare å motivere/minne flere på å betale kontingenten på 300 kroner innen året er omme. Men styret vil også se på andre inntektskilder til vellet, herunder støtte fra lokale bedrifter, eventuelt mot profilering i våre kanaler som VelMent og hjemmesidene. Styret vil legge frem en handlingsplan på første styremøte etter årsmøtet for å adressere utfordringen med betalende medlemmer og hvordan vi kan styrke økonomien i vellet på andre måter.

 

Revidert regnskap og budsjettforslag for Holmen og Landøen vel: