HLV Veilag

Innbetaling til veilaget gjøres på konto 1644.34.02881

Holmen og Landøen vel (HLV) etablerte i 2006 et eget veilag (HLVV) for alle de felles adkomstveiene innen velområdet som ikke er kommunens ansvar å vedlikeholde. Disse veiene omtales som vel-veier, og de som har eiendommer som grenser inn til disse veiene, være medlem av veilaget. Hver vel-vei har en veiansvarlig utpekt av dem som sogner til velveien, og de er den første du kan kontakte dersom det er forhold du ønsker å ta opp vedr. velveien. I veilagets vedtekter fremgår forpliktelsene til medlemmene, de veiansvarlige og veilagets styre.

Alle som sogner til aktuelle deler av disse veiene, skal være medlem av veilaget HLVV, og alle er forpliktet til å betale kontingent til veilaget. Det fremgår av regnskapet hva pengene benyttes til. Men for alle innen velområdet er det greit å være klar over at f.eks. strøing av vel-veiene er en kostnad som kun dekkes av veilagets medlemmer, selv om alle som benytter veien, f.eks. Fjellstadveien/-bakken, nyter godt av at bakken er strødd. Det koster ca. kr 8 000 hver gang veilagets ansvarlige ber om at vel-veiene blir strødd.

HLV har valgt at styret for vellet også fungerer som styre for veilaget HLVV, og veilagets administrasjons-kostnader er godtgjørelse til HLVs styre for det som de gjør for veilaget. Styret skal bl.a. lede drift av velveiene og utarbeide arbeidsplan for veilaget i tillegg til ordnet regnskap, revisjon og budsjett for kommende år. For 2016 er det planlagt å gjennomgå alle velveiene bla. med sikte på nødvendig vedlikehold og vurdering av mulighet for kommunal overtakelse av ansvar for årlig vedlikehold.

Veiansvarlig for de ulike velveiene skal være styrets kontaktpunkt og holde oversikt over medlemmer eller oppsittere i de ulike velveiene, slik at bl.a. veilaget får krevd inn årsavgiften. Alle medlemmene plikter å betale årlig avgift som er lik for alle, uansett hvor mange i husstanden som benytter veien eller hvor i veien eller hvilken vei du bor i. Dersom medlemmet ikke følger Veilagets vedtekter eller avgiften ikke betales inn, kan styret iverksette misligholdssanksjoner. Kontingenten er kr 1 100,-/år.

Velveier med veiansvarlige

VEI
VEIANSVARLIG ADRESSE TELEFEON E-POST
Ravensborgveien 16-36
Tom Snedal
Ravensborgveien 36
401 60 517401 60 517
tsnedal@yahoo.com
Dalslia 29, 31, 33, 35,38,40
Hans Egil Haug
Dalslia 35 95258149
haug@getmail.no
Fekjan 8-16, 30 Gunnar Petursson Fekjan 8 91714084 regina.hansen@hotmail.com
Fjellstadveien Erik Urdal Fjellstadveien 16 B 95063295 urdal.erik@gmail.com
Gartnerveien 6 - 9 (gren mot Dalslia)
Finn Kristiansen

951 43 478

Holmenåsen Kåre Kurås Holmenåsen 14 B
99210359
kaare@topaasoghaug.no
Hvalsodden Pernille Undseth Hvalsodden 27
95247501 pernille.undseth@gmail.com
Landøystranda Jan Holme Landøyveien 67 93027568 jan.holme@dnvgl.com
Langkroken, 20-28 (øve/indre del fra Fjellstadveien og opp) Vidar Solheim Langkroken 21B 90161151 vidar.solheim@hafslund.no
Nesbukta 23,35,37A,39,41 Morten Thorsrud Nesbukta 39 66982800 morten.thorsrud@if.no
Nesbukta 21,25,29,31,33Norderhaug Knut Nyfløtsen Norderhaug 10 92463200 knyflot@broadpark.no
Torstadbakken 1-21, 25 Jarle Øien Torstadbakken 9 91789456 jaroien@broadpark.no
Torstadåsen 28-40, 41-55, 42-46 og 58 Odd-Roar Trapnes Torstadåsen 55 90791582 BTRAPNES@online.noHar du behov for å kontakte Veilaget om brøyting, strøing, vedlikehold etc. tar du kontakt med den lokale veiansvarlige.

Brøyting: Østmoen tlf. 95 92 24 81


Vedtekter


Kriterier for kommunal overtakelse av velveier

Kriterierier som må være oppfylt om veien i det hele tatt skal vurderes overtatt (minst 100 meter, minst 5 boliger, åpen for alminnelig ferdsel, må kunne utløse boligbygging, må ha en viss standard (B2-standard))


Årsmøte i HLV Veilag

27.02.2012

Årsmelding for driftsåret 2011

Vel veier-endelig en ny giv for bedret standard og kommunal overtagelse! Etter 20 års "dvalesøvn" har Holmen og Landøen Vel fått i gang og lykkes med kommunal overtagelse av velveier.

Holmen og Landøen Vel har grunn til å juble 2010, YES WE CAN!!!

Som flere av Asker sine 27 vel har Holmen og Landøen Vel et eget veilag organisert som en del av vellet, men med eget oppnevnt styre og regnskap. Vellet organiserer sommer og vintervedlikehold, som omfatter veiut-bedringer og brøyting/strøing av veiene. Veilaget har egen veisjef, og Petter Hesselroth har arbeidet intenst med kommunal overtagelse.

I september ble Devikveien og Devikrabben overtatt av kommunen og nå Arvid Andresens vei. Disse veiene går da ut av vellets veilag.

Overtagelsen er en stor fordel for beboerne ved veien, da de slipper årlig avgift og oppfølging fra individuell veiansvarlig for sin vei. Investeringene er 50% subsidiert av kommunen vis a vis Asker Velforbund. Beboerne langs med en vei må altså dele den andre halvpart av total regning for oppgradering av veien. Teknisk etat avholder møte med vellet og vei-ansvarlig for å avklare hva som må gjøres. Hele fremdriften videre følges opp av veisjef i vellet, vei-ansvarlig og andre som blir med i opparbeidelses prosjektet.

Fremdriften for klargjøring av arbeidet er omfattende, ikke minst grunnavståelser gir interessante aspekter, hvem eier hva? Det dukker opp problemstillinger som gjør "slektsforskning" til dels nødvendig. Enkelte ganger gjenlever ingen eiere nå av noen kvadratmeter i eller langs veien. Vellet har derfor tatt seg bryet med å utvikle en fremdriftsbeskrivelse for å hjelpe andre vel som måtte komme på liknende tanker.

Et forslag til Asker kommune er derfor: Når reguleringsplaner iverksettes, innlemm veier og parseller som er del av planen snarest (vederlagsfritt gjelder stort sett) slik at etterslekten slipper uklare juridiske og tidkrevende oppgaver.

Å få alle beboere langs en vei til å bli enige kan by på utfordringer ikke minst av personlig karakter, "min grense-min port-mitt tre-min kjære busk-osv. Dele regning likt? Kanskje bruker man lite av veien-men en god vei øker verdien av boligen, og det må eierne ikke glemme.

Alle beboere må signere på bekreftelse om at de vil betale sin andel av utbedringskostnadene (før vi vet hva dette eksakt vil utgjøre)
Alle beboere og hjemmelshavere må signere på at de frasier seg bruksrett til sin veigrunn

Høst 2010

Når alt det formelle er på plass og velforbundet har innvilget sitt støttebeløp, må beboernes andel innbetales på konto før arbeider kan bestilles hos valgt enteprenør.
Velforbundet utbetaler støttebeløp først når veien er overtatt av kommunen. Dette krever en mellomfinansiering som vellet har påtatt seg å gjøre.

3 veier har vi lykkes med, takket være godt samarbeid mellom Asker kommune-Velforbund-Veiansvarlige-Holmen og Landøen Vel-og ikke minst forståelsesfulle grunneiere som har sett fordelen og gleden av at deres vei har blitt kommunal.
(Foto) Bilde av arbeidsteamet for Arvid Andresens vei ved siste møte for godkjenning av veien for kommunal overtagelse.

Mai 2010

Holmen og Landøen Vel Veilag raskere enn kommunen med

asfaltering av hull i veien.


 Vår nye veisjef Petter Hesselroth sjekker vel utført arbeide i Arvid Andresens vei.


14.10.2007

Brøytekontrakt med Østmoen fornyet

Østmoen var den som kom best ut når det gjaldt brøytekontrakten for 2007/2008. Vi fikk inn tilbud fra andre brøyere også men Østmoen var den som var lavest i pris.

05.03.2006

Årsmøte i veilaget

Det ble holdt på Holmen Seniorsenter mandag 5. mars.

  • Årsmelding
  • Revidert regnskap

Referat fra møte

06.03.2006

Veilag er opprettet

Iterimsstyret i veilaget. f.v. Magne Bjørkenes, Olav Marius Øyehaug, Hans Aase og Kåre Kurås.

På stiftelsesmøtet i Holmen og Landøen Vels veilag 6. mars ble det enstemmig vedtatt å etablere veilaget. Det har vært full oppslutning fra oppsitterne ved velveiene og nærmere 200 har hittil undertegnet medlemsskappapirene. Noen har vært bortreist. Styret i Vellet ble valgt til styre for veilaget. Budsjettforslaget ble vedtatt med en medlemskapkontingent på kr. 425 i 2006. Innbetalingsblankett blir sendt ut til medlemmene.

Referat fra stiftelsesmøte

24.04.2006

Driftsmøte i veilaget

Veilaget hadde sitt første driftsmøte den 24. april for primært å diskutere sommervedlikeholdet. De fleste veiansvarlige var tilstde, det samme var veisjefen og kassereren i Vellet. Det ble bl.a. besluttet å sløyfe maskinfeiing av velveiene i år da det hadde vært lite strøing siste vinter.Holmen og Landøen Vel
Postboks 51
1394 Nesbru

Tlf:
90784819
Epost:
se styret for direkte adresse

Organisasjonsnummer:
894 161 132

MEDLEMSKAP
Medlemskap i Holmen og Landøen Vel oppnås ved å innbetale årets medlemskontingent kr. 250, til
vellets konto nummer 1644 08 25803 merket med ditt navn og adresse (viktig for sporing av innbetalinger)

Innbetaling til veilaget gjøres på konto 1644 34 02881.

Du kan også betale med Vipps til 72891.

Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til styret.

Vi er også på Facebook. Besøk oss!